Statuten K.V. Helios

U kunt dit document ook als pdf bekijken


StatutenHelios
Statuten kampeervereniging Helios per 2014

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Kampeervereniging Helios
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Duur en verenigingsjaar
Artikel 2
1. De vereniging is opgericht op eenentwintig december negentienhonderd achtendertig.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
4. De vereniging is per elf januari negentienhonderd zesenzestig Koninklijk goedgekeurd.

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen van haar leden voor zover deze betrekking hebben op
het kamperen op het strand in verenigingsverband;
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. streven naar gunstige kampeervoorwaarden,
b. bevorderen van netheid, orde en hygiëne binnen het kamp,
c. toepassen van alle wettige middelen, die tot het doel van de vereniging bevorderlijk
zijn,
d. organiseren van vergaderingen en andere bijeenkomsten,
e. treffen van maatregelen die, in een door een overheid verleende vergunning,
noodzakelijk worden geacht,
f. toezien op naleving van regels in een door een de overheid verleende vergunning.

Leden, gezinsleden en donateurs

Artikel 4
1. De vereniging kent leden, gezinsleden en donateurs.
2. a. Leden zijn die natuurlijke meerderjarige personen die het lidmaatschap hebben
verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur.
Om als lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten dient er een plaats op het
kampeerterrein beschikbaar zijn en moet men:
– donateur van de vereniging zijn
– beschikken over een deugdelijk strandhuisje om daarmee daadwerkelijk te gaan
kamperen op een door het bestuur aan te wijzen plaats, welk strandhuisje geheel
voldoet aan de desbetreffende van overheidswege daarvoor geldende
voorschriften, alsmede aan de bij huishoudelijk reglement gestelde eisen;
– minimaal twee jaar als donateur hebben gekampeerd.
b. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating door het bestuur na schriftelijke
aanvraag bij secretaris;
c. Het bestuur besluit, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen in het
huishoudelijk reglement, over de toelating en geeft van haar besluit binnen drie weken
na de indiening van het verzoek schriftelijk kennis aan de betrokkene.
d. De kennisgeving van het besluit van het bestuur moet bij niet-toelating de gronden
vermelden waarop het verzoek tot toelating als lid is afgewezen.
e. Het bestuur is verplicht mededeling aan de algemene vergadering te doen van de
gevallen waarin zij de toelating heeft geweigerd, en wel op de eerst te houden
algemene vergadering.
f. Tegen afwijzing van toelating tot het lidmaatschap door het bestuur bestaat de
mogelijkheid van beroep bij de algemene ledenvergadering, in welke vergadering
wordt besloten met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen.
3. Gezinslid is:
– de huwelijkspartner;
– de partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
– de persoon met wie het lid samenleeft als bedoeld in artikel 1:160 van het Burgerlijk
Wetboek, van welke samenleving dient te blijken uit de inschrijving op hetzelfde adres
in de Gemeentelijke Basisadministratie en een notarieel verleden
samenlevingsovereenkomst;
– de bij het lid inwonende minderjarige en meerderjarige kinderen die in de
Gemeentelijke Basisadministratie zijn ingeschreven op het zelfde adres als het lid.
4. a. Donateurs zijn zij die aan het gestelde in het huishoudelijk reglement voldoen en door
het bestuur als donateur zijn toegelaten en zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
b. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
c. Het bestuur kan een donateur, op diens schriftelijke aanvraag als hiervoor bedoeld in
artikel 4 lid 2.b kwalificeren als lid, mits wordt voldaan aan de voorwaarden als
hiervoor vermeld in artikel 4 lid 2.a. en overigens met inachtneming van het bepaalde
in artikel 4 lid 2 letter c. tot en met f.
5. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, gezinsleden
en donateurs zijn opgenomen.
7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan slechts worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen door:
– de huwelijkspartner;
– de partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
– de persoon met wie het lid samenleeft als bedoeld in artikel 1:160 van het Burgerlijk
Wetboek, van welke samenleving dient te blijken uit de inschrijving op hetzelfde adres
in de Gemeentelijke Basisadministratie en een notarieel verleden
samenlevingsovereenkomst;

Verplichtingen
Artikel 5
1. Leden, gezinsleden, staande donateurs zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur,
de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden aangaat, of
welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen.
2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts
verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de
algemene vergadering.

Schorsing van leden
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar in
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsver-plichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Het lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing.
2. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen
blijven onverkort bestaan.
3. Een geschorst lid kan tegen het besluit tot schorsing binnen één maand na de dag van
ontvangst van de kennisgeving van dit besluit in beroep komen bij de algemene
ledenvergadering van de vereniging. Deze vergadering moet dan binnen vier weken na de
indiening van het beroep bijeengeroepen worden, waarbij het geschorste lid aanwezig mag
zijn om zich te verdedigen. Hij dient tenminste zeven dagen van tevoren op de hoogte te zijn
gebracht van datum, plaats en tijd van deze vergadering.
Besluitvorming in deze vergadering geschiedt met een meerderheid van tenminste
tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Geldmiddelen
Artikel 7
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. renten, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen, en
c. alle overige baten.

Jaarlijkse bijdrage
Artikel 8
1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de bijdrage
voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, zulks te zijner beoordeling, gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de verenigingsbijdrage voor
het lopende jaar te verlenen.

Einde lidmaatschap
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting door het bestuur.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken; op deze termijn is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing. Het bestuur is verplicht de ontvangst binnen acht dagen
schriftelijk te bevestigen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld;
b. wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging niet, of niet volledig, nakomt.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken
lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 van deze statuten is van
overeenkomstige toepassing.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst
lid heeft geen stemrecht.
5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt, of verplichtingen
zijn verzwaard, hem is bekend geworden, of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op
hem van toepassing.
b. binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar, ongeacht de reden of oorzaak
daarvan, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.

Bestuur: samenstelling en benoeming
Artikel 10
1. a. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene
ledenvergadering te bepalen aantal van tenminste 5 (vijf) meerderjarige natuurlijke
personen.
b. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit haar leden benoemd.
c. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor ieder van hen een plaatsvervanger aanwijzen.
De functies van secretaris en penningmeester zijn ook in één persoon verenigbaar.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 11
1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en beheert het vermogen van
de vereniging.
b. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is de penningmeester in het bijzonder
belast met het beheer van de geldmiddelen der vereniging, met inachtneming van de
bepalingen der statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies en/of werkgroepen die daartoe door het bestuur
worden benoemd. Het bestuur is bevoegd adviseurs te benoemen, die het bestuur bij de
uitvoering van zijn taak van raad en advies zullen dienen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding, bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt.
4. Het bestuur is niet bevoegd om namens de vereniging in aandelen/opties/obligaties te
beleggen, het aankopen van virtueel geld, als daar zijn bitcoins, of deel te nemen aan
kansspelen.

Bestuur: bestuursvergaderingen en besluitvorming van het bestuur
Artikel 12
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als hetzij de voorzitter, hetzij tenminste twee andere
bestuursleden de overige bestuursleden daartoe oproepen.
2. a. De oproeping tot een vergadering gebeurt schriftelijk of elektronisch onder vermelding
van de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
b. De oproeping tot de vergadering geschiedt met inachtneming van een termijn van
tenminste vijf dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet
worden meegerekend.
c. Vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar, tenzij het bestuur anders bepaalt.
3. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Indien hij afwezig is kiest de vergadering zelf
haar voorzitter. Van hetgeen besproken en besloten is, worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris van de betrokken vergadering worden
vastgesteld en ondertekend.
4. a. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
b. Stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter anders bepaalt.
c. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
d. Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
e. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Het bestuur kan alleen rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering waar tenminste de
helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Is het vereiste aantal niet aanwezig dan
wordt een tweede vergadering bijeen geroepen waarin ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden besluiten kunnen worden genomen over de punten die op de agenda
stonden van de in het vorige lid bedoelde vergadering. Lid 2 van dit artikel is ook op de
tweede vergadering van toepassing.
6. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts doen vertegenwoordigen door een
medebestuurder krachtens een schriftelijke volmacht, tenzij de voorzitter een andere vorm
van volmacht accepteert. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als
gevolmachtigde optreden.
7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het in dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich
schriftelijk of elektronisch vóór het betrokken voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris
een relaas opgemaakt, dat in de eerst volgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke
daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend en bij de notulen
gevoegd.
9. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn
medegedeeld. Omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn vermeld en welker
behandeling niet alsnog is aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het
besluit wordt genomen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
10. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Einde bestuurslidmaatschap/schorsing
Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde onder
opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering, bij besluit genomen met een
meerderheid van tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, worden ontslagen of
geschorst. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts, onverminderd het in de wet bepaalde:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door het bedanken als bestuurslid,
c. door overlijden;
d. doordat het betrokken bestuurslid onder curatele wordt gesteld ofwel door het in
kracht van gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak waarbij het betrokken
bestuurslid de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
3. Wanneer een bestuurder zijn functie tussentijds wenst neer te leggen, moet hij daarvan
tenminste drie maanden vóór het tijdstip van aftreden schriftelijk mededeling doen aan de
secretaris. Indien de secretaris aldus wenst af te treden, dient hij schriftelijk mededeling te
doen aan de voorzitter.
4. Besluit het bestuur in zijn geheel af te treden, dan is het verplicht een algemene
ledenvergadering uit te schrijven, te houden binnen vier weken na dat besluit, en de
verenigingszaken te blijven behartigen, totdat een nieuw bestuur zal zijn benoemd.
4. Het bestuur is bevoegd ingeval van één of meer bestuursvacatures, een lid als tijdelijk
bestuurslid aan te wijzen, indien het dit voor de goede gang van zaken nodig acht.

Vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Onverminderd het in de wet bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd door het
gezamenlijk handelen van twee bestuurders, die de functie van voorzitter, secretaris of
penningmeester vervullen.
2. Personen, aan wie hetzij krachtens deze statuten hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat
tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken
rechtshandeling of groep rechtshandelingen is besloten.
Overtreding hiervan kan noch dóór, noch áán de vereniging, de wederpartij, of een derde
worden tegengeworpen.
3. De vereniging wordt op vergaderingen van “de federatie” vertegenwoordigd door een aantal
door het bestuur zelf aan te wijzen bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering
Artikel 15
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Behalve de in artikel 19 bedoelde jaarvergadering worden andere algemene vergaderingen
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en vergadering niet
meegerekend.
4. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of door middel van een aan alle leden te
zenden schriftelijke of elektronische kennisgeving. Bij de oproeping worden tijdstip en
locatie der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Voorts is het bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen zo dikwijl zulks
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van eentiende (1/10) van de stemmen in de
algemene vergadering, indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn,
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien het bestuur niet binnen veertien dagen na dagtekening van het verzoek daaraan
gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Toegang en stemrecht
Artikel 16
1. a. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle leden en staande donateurs
van de vereniging en alle bestuursleden.
b. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens het
bepaalde in de wet. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het
besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of partner of een ander
van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
5. Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen
tot het uitbrengen van zijn stem, met dien verstande dat een stemgerechtigd lid voor zich
en als gemachtigde in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. Bestuursleden
kunnen niet als gemachtigde optreden. De schriftelijke volmacht dient voor de vergadering
aan het bestuur bekend te zijn gemaakt.

Voorzitterschap/ notulen
Artikel 17
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door
het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming algemene vergadering
Artikel 18
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
2. a. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Stemmingen over alle andere
zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk
acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
b. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
c. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één der stemgerechtigden hoofdelijke
stemming verlangt.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. ondertekend zijn;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het voorstel verworpen.
6. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die hetzij beiden het
hoogste aantal, hetzij het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben
verworven en is hij/zij verkozen op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn
uitgebracht. Mochten bij de herstemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
7. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
8. a. Het ter algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook, al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenregister terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering.

Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 19
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering, wordt een algemene ledenvergadering, de
jaarvergadering, gehouden.
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van
tenminste een balans en een financieel verslag waaruit de ontvangsten en uitgaven blijken,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Het
bestuur legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders
dat zij deze verplichtingen nakomen.
4. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
– jaarverslag en de rekening en verantwoording door het bestuur;
– verslag van de kascommissie;
– de benoeming leden van de kascommissie indien de periode van benoeming afloopt,
alsmede andere commissies;
– vaststelling van de begroting;
– vaststelling van de jaarlijkse bijdragen;
– voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
– voorstellen van het bestuur of van de leden aangekondigd bij de oproeping door de
vergadering;
– décharge van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar
gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de
algemene vergadering bekend is gemaakt,
5. Gedurende een week, voorafgaande aan de jaarvergadering, liggen de jaarstukken met
bewijsstukken en overige bescheiden bij de penningmeester ter inzage van de leden. De
jaarstukken worden, zo mogelijk met het verslag van de hierna te noemen kascommissie,
tenminste één week voor de jaarvergadering aan de leden toegezonden.
6. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als bedoeld in
het tweede en derde lid, gedurende de door de wet gestelde termijn te bewaren.

Kascommissie
Artikel 20
1. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts eenmaal
herkiesbaar.
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige
doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
2. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden, welke
een nieuwe onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft
dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de
benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen, Wordt
ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering die maatregelen
welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Overige commissies en werkgroepen
Artikel 21
1. Het bestuur stelt de voor de goede gang van zaken nodige commissies en/of werkgroepen
in en benoemt daarin de leden. Het bestuur bepaalt het aantal leden van iedere commissie
of werkgroep en kan leden daarvan door een of meer anderen vervangen.
2. Iedere commissie en werkgroep kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
3. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen van de commissies en werkgroepen
worden nader bij reglement, vastgesteld door het bestuur met inachtneming van artikel 23
van deze statuten, geregeld.
4. Het bestuur is bevoegd ingestelde commissies en/of werkgroepen op te heffen.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 22
1. Behalve onderwerpen die op grond van deze statuten in een huishoudelijk reglement
dienen te worden geregeld, kunnen alle onderwerpen waarin bij deze statuten niet of niet
volledig is voorzien desgewenst geregeld worden bij een of meer huishoudelijke
reglementen.
Huishoudelijke reglement worden vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken door de algemene
ledenvergadering op de wijze als bepaald voor een statutenwijziging.
2. Voor zover een zodanig huishoudelijk reglement bepalingen bevat, waarvan de toepassing
in strijd is met de wet en/of deze statuten blijft deze toepassing achterwege.

Statutenwijziging
Artikel 23
1. De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien degen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging
tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een
afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde (2/3) van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde (2/3) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt tenminste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste
tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan.
Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening
Artikel 24
1. Behoudens het bepaalde in de wet wordt de vereniging ontbonden door een daartoe
strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.
5. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten na afloop van de
vereffening gedurende de door de wet bepaalde termijn worden bewaard.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.